Skip to content

Privacy policy

Privacyverklaring en cookieverklaring Evolve Fit  

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Evolve Fit geleverde producten en diensten.

Evolve Fit, gevestigd te Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Persoonsgegevens die wij verwerken 

Evolve Fit verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Evolve Fit van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Evolve Fit in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) *
  • Telefoonnummer (mobiel of vast) *
  • E-mailadres 
  • Bankgegevens *

* Indien zelf verstrekt door de klant en noodzakelijk bevonden voor het kunnen leveren van diensten.

Verwerkt Evolve Fit ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Evolve Fit verwerkt in het kader van bijzondere persoonsgegevens slechts beknopte informatie over blessure geschiedenis indien u deze informatie zelf aan ons verstrekt. Dit doen wij om uw gezondheid en veiligheid tijdens het trainen te kunnen waarborgen vanuit onze dienstverlening. Voor de personal training trajecten wordt er een persoonlijk voortgang logboek voor u bijgehouden. Deze kan te allen tijde worden opgevraagd voor inzage. Hiervoor dient u een verzoek in via info@evolvefit.nl

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Evolve Fit, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
• Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Evolve Fit. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Evolve Fit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Evolve Fit gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Evolve Fit zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren
Evolve Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, worden uw persoonsgegevens direct uit ons systeem verwijderd. In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens automatisch 1 jaar na datum van uw laatste dienst afname bij ons uit ons systeem verwijderd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Evolve Fit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Evolve Fit gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@evolvefit.nl.

Beveiliging
Evolve Fit hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Evolve Fit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Evolve Fit toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Evolve Fit gebruik maakt van de diensten van derden, zal Evolve Fit in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Evolve Fit u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@evolvefit.nl. 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@evolvefit.nl.


Dit privacy statement is opgesteld d.d. 17 juni 2021.