Skip to content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

De organisatie: Evolve Fit

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Evolve Fit waarin de klant een samenwerking aan gaat met Evolve Fit door middel van een afname van een product of dienst.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft aangemeld bij Evolve Fit door de aanschaf van een Personal Training les of pakket, een Outdoor Groepslessen les, abonnement of rittenkaart en bij het afnemen van een trainingsschema op maat of een andere dienst of product. Ieder gebruik van de diensten van Evolve Fit geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of deelname medisch verantwoord is.

 

ARTIKEL 3: INTAKE PROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intake/proeftraining te hebben gehad. Voor personal training pakketten dient voor aanvang van de training het anamneseformulier volledig ingevuld en ondertekend aan Evolve Fit te worden afgegeven. Eventuele veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Evolve Fit door te geven.

 

ARTIKEL 4: TRAININGSTIJDEN EN LOCATIE

4a. Bij bevestiging van inschrijving zal Evolve Fit aangeven wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit gebeurt voor Personal Training in overleg met de klant. Voor de inschrijving van een groepsles wordt deze informatie verstrekt via de Evolve Fit app.

4b. Indien door welke omstandigheden dan ook een afgesproken tijdstip niet door kan gaan, is Evolve Fit bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. 

4c. Op officiële en erkende feestdagen is Evolve Fit gerechtigd gesloten te zijn of aangepaste openingstijden te hanteren.

4d. Evolve Fit behoudt zich het recht voor om trainingstijden, openingstijden en/of programma’s te wijzigen.

 

ARTIKEL 5: LOSSE LESSEN, RITTENKAARTEN EN PERSONAL TRAINING PAKKETTEN

5a. Losse lessen kunnen worden aangekocht via de Evolve Fit website of via de Evolve Fit app. Een aangekochte losse groepsles credit geeft toegang tot één deelname aan een van de beschikbare groepslessen. Een aangekochte losse PT les geeft toegang tot deelname aan één PT sessie van het aangekochte type PT.

5b. Rittenkaarten kunnen worden aangekocht via de Evolve Fit website of via de Evolve Fit app en geven recht op toegang tot de beschikbare groepslessen. Inschrijven voor deze groepslessen doet men via de Evolve Fit app. De 5-rittenkaart is 20 weken geldig vanaf datum van uitgifte. De 10- en 15-rittenkaarten zijn 30 weken geldig vanaf datum van uitgifte. Eventuele vakantieperiodes die in de geldigheidsduur van de rittenkaarten vallen, zijn meegenomen in de totale geldigheidsduur van de kaart. Op deze manier heeft de klant een zeer ruim tijdsbestek om alle lessen van de gekochte kaart te kunnen volgen.

5c. Alle beschikbare typen PT pakketten kunnen worden aangekocht via de Evolve Fit website of via de Evolve Fit app. Een 5 lessen pakket is 10 weken geldig vanaf datum van uitgifte. Een 10 lessen pakket is 20 weken geldig vanaf datum van uitgifte. Een 15 lessen pakket is 30 weken geldig vanaf datum van uitgifte. Bij voorkeur worden de PT lessen bij aanschaf van een pakket op voorhand in overleg met de klant vooruit gepland. Eventuele vakantieperiodes die in de geldigheidsduur van de lessen pakketten vallen, tellen niet mee en worden bij de geldigheidsduur van de verkochte pakketten opgeteld. Duo PT pakketten dienen gedurende het volledig aangekochte pakket met hetzelfde duo plaats te vinden.

5d. Team PT pakketten dienen gedurende het volledig aangekochte pakket met hetzelfde groepje plaats te vinden. Voor de team PT pakketten wordt op voorhand duidelijk aangegeven in welke periode de lessen gaan plaatsvinden. De deelnemer is in dit geval zelf verantwoordelijk om zorg te dragen voor zijn of haar beschikbaarheid om te kunnen deelnemen alvorens zich aan te melden voor team PT.

 

ARTIKEL 6: ABONNEMENTEN

Evolve Fit biedt 2 soorten abonnementen aan vanaf 1 juni 2022: op basis van 1x per week en op basis van onbeperkt trainen.

6a. Bij het 1x per week sporten abonnement krijgt de klant iedere week 1 credit in het account gestort die gebruikt kan worden voor inschrijving voor een groepsles. Iedere gegeven credit heeft een geldigheidsduur van 2 weken, zodat deze één extra week meegenomen kan worden. Daarna komt de credit te vervallen. 

6b. Bij het onbeperkt sporten abonnement krijgt de klant onbeperkt toegang tot alle groepslessen voor het vaste maandbedrag. 

6c. Evolve Fit hanteert geen inschrijfkosten bij aanmelding voor een abonnementsvorm.

6d. De prijzen van de abonnementen zijn gebaseerd op 45 lesweken in een kalenderjaar. Dit betekent dat er 7 à 8 weken aan ‘uitval’ wegens vakantie, ziekte of dergelijke is meegenomen in de tarief berekening. De abonnementsgelden lopen maandelijks door, maar omdat het tarief is gebaseerd op 45 lesweken betaalt de klant onder aan de streep niet voor de lessen die niet doorgaan.

6e. Alle abonnementen hebben een minimale contractduur aan van 3 maanden, daarna is elk abonnement maandelijks opzegbaar.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7a. Op Evolve Fit rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de personal training en groepslessen wordt bepaald door Zilla Deurenberg.

7b. Evolve Fit voert de werkzaamheden van de opdracht uit naar het beste inzicht en volgens de kennis die is opgedaan bij de nodige opleidingen en ervaring. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Evolve Fit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Dit in verband met andere bijkomstigheden die van invloed zijn op het doel.

 

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

8a. Voor elke door Evolve Fit aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Evolve Fit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten wegens externe factoren die ook een rol in spelen in het proces en die voor de verantwoordelijkheid van de klant zijn. Evolve Fit is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. 

8b. Evolve Fit is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de (Personal) Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar zelf worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Evolve Fit wegens vergoeding van kosten, (materiële) schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Evolve Fit aanbiedt.

8c. Evolve Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant.

 

ARTIKEL 9: ONTBINDING

9a. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor trainingen door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Best. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Evolve Fit.

9b. Evolve Fit behoudt zicht het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een relatie met de klant te beëindigen zonder teruggave van betaling. Iedere nieuwe klant wordt op de hoogte gesteld van de huisregels van Evolve Fit vóór aanvang van de eerste deelname. De huisregels zijn ook terug te vinden op de website van Evolve Fit. Bij aanschaf van een van de producten of diensten gaat Evolve Fit ervan uit dat de huisregels zijn gelezen en begrepen.

 

ARTIKEL10: BETALINGSVOORWAARDEN

10a. Bij de overeenkomst van klant en Evolve Fit geschiedt de bestelling van het desgewenst product via de website of via de Evolve Fit app. De bedragen worden in zijn geheel via vooruitbetaling voldaan, waarbij de klant kiest voor een van de beschikbare betaalmethoden. Deelname is uitsluitend mogelijk na betaling. Voor bedragen boven €150 is het mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen.

10b. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Evolve Fit gerechtigd de prijzen te verhogen voor nieuw aan te schaffen producten.

10c. Indien Evolve Fit door bijzondere externe omstandigheden en overmacht waar zij als organisatie geen invloed hebben, genoodzaakt is de lessen gedurende langere tijd te staken, dan worden de lopende geldige verkochte rittenkaarten en personal training pakketten tot nader orde gepauzeerd. 

10d. Betaling van de abonnementen verloopt via SEPA automatisch incasso en vinden plaats rond de eerste dag van de nieuwe maand. Wanneer de abonnementsgelden voor de nieuwe maand niet kunnen worden geïnd binnen de eerste 7 dagen van de nieuwe maand, behoudt Evolve Fit zich het rechts om de klant toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de klant aan de abonnementsgelden heeft voldaan.

 

ARTIKEL 11: WIJZIGEN/ANNULEREN PERSONAL TRAINING

11a. Het wijzigen of annuleren van de Personal Training afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de training te gebeuren. Bij annuleren binnen 24 uur van aanvang van de training of niet komen opdagen zonder afmelding, wordt het volledige bedrag van de desbetreffende les conform overeenkomst in rekening gebracht middels een vermindering van één PT credit. 

11b. Indien door omstandigheden een activiteit vanuit Evolve Fit niet door kan gaan, wordt dit uiterlijk de dag voor aanvang van de desbetreffende activiteit door Evolve Fit richting de ingeschreven deelnemers gecommuniceerd. Met uitzondering van overmacht of onverwachte gebeurtenissen.

11c. Bij langdurige uitval van de deelnemer door ziekte of blessure wordt het trainingsplan in overleg aangepast en of uitgesteld tot uiterlijk één jaar. Op algemene erkende feestdagen vinden er geen activiteiten plaats. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

 

ARTIKEL 12: WIJZIGEN/ANNULEREN GROEPSLES DEELNAME

12a. Verhindering van de deelnemer voor groepslessen dient uiterlijk 2 uur voordat de groepsles begint bekend gemaakt te worden. Dit kan gedaan worden via uitschrijving van de les in de Evolve Fit app, of via een persoonlijk bericht aan Evolve Fit. Bij afmelding van deelname aan een groepsles binnen 2 uur voor aanvang of bij niet komen opdagen, wordt de volledige les in rekening gebracht middels een reductie van één lescredit van de digitale leskaart. 

12b Indien door omstandigheden een groepsles vanuit Evolve Fit niet door kan gaan, wordt dit uiterlijk de dag voor aanvang van de desbetreffende activiteit door Evolve Fit richting de ingeschreven deelnemers gecommuniceerd. Met uitzondering van overmacht of onverwachte gebeurtenissen.

12c Iedere groepsles dient minimaal 2 bevestigde deelnemers te hebben binnen 2 uur voor aanvang van de les om deze door te laten gaan. Bij minder dan 2 deelnemers binnen 2 uur voor aanvang, wordt de les geannuleerd. De reeds ingeschreven deelnemer behoudt in dit geval zijn credit en kan deelnemen aan een volgende les mogelijkheid.

 

ARTIKEL 13: GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Evolve Fit aan te gaan, zijn of haar arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Evolve Fit.

 

ARTIKEL 14: VERTROUWELIJKHEID

Evolve Fit is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Evolve Fit gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Meer details over vertrouwelijkheid zijn terug te vinden in onze privacy policy.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Evolve Fit zich de rechten en bevoegdheden voor die Evolve Fit toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Evolve Fit voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Evolve Fit. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Evolve Fit. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, etc., ten behoeve van Evolve Fit zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Evolve Fit ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Evolve Fit zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

 

ARTIKEL 16: RECHTSTOEPASSING EN PRIVACY

16a. Bij aankoop van een van de diensten van Evolve Fit accepteert de klant de algemene voorwaarden en de huisregels van Evolve Fit en handelt hier naar. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16b. Tenzij expliciet aangegeven, gaat de deelnemer ermee akkoord dat hij of zij gefotografeerd of gefilmd kan worden en dat dit materiaal gebruikt kan worden door Evolve Fit ten behoeve van social media en de website van Evolve Fit.

 

ARTIKEL 17: GESCHILLEN

Bij eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Evolve Fit.

 

Laatste aanpassing: 10 februari 2023.